HANDELS – OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Bigger Media.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Bigger Medias tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ydelser

3.1 Produkter. Produkter, som Bigger Media sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Hvis kunden har sendt materiale som er ulovligt, for eksempel billeder som kunden ikke har rettighederne til, er Bigger Media ikke ansvarlig herfor. Ligeledes er Bigger Media ikke ansvarlig for webdesign og funktionaliteter som bliver udarbejdet efter kundens ønsker, og som evt. viser sig at krænke en anden virksomheds digitale løsning.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ydelser udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Bigger Media gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Bigger Media bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Bigger Media er uden ansvar for, har Bigger Media ret til rente af det forfaldne beløb på 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100 kr.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Bigger Media, har Bigger Media ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (I) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Bigger Media tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Bigger Media i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Bigger Media, medmindre Bigger Media meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og/eller tilknyttede ydelser til Bigger Media skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. Bigger Media tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Bigger Media.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden Bigger Medias skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Bigger Medias bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Bigger Media skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Bigger Media.

8. Fortrolighed

8.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Bigger Medias erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

8.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 8.1, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

9. Link

9.1 Link. Ved bekræftelse af en aftale mellem Bigger Media og kunden, giver kunden samtidig Bigger Media lov til at tilføje følgende i bunden af kundes hjemmeside: Webdesign af: Bigger Media.

10. Fortrydelsesret

10.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem Bigger Media og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret.

10.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem Bigger Media og kunden, er kunden forpligtet til at betale det antal timer Bigger Media har brugt på udarbejdelse af produktet/ydelsen, dog mindst 50% af den aftalte pris. Kunden kan altid få dokumenteret det timetal der er blevet brugt på opgaven, hvorfor fastsættelse af timeantallet ikke er til diskussion.

11. Endeligt produkt/ydelse

11.1 Gennemgang af siden. Ved levering af produkter/ydelser, skal kunden kigge disse igennem, og straks meddele Bigger Media, hvis der er mangler eller fejl. Hvis dette ikke meddeles til Bigger Media inden 14 dage efter leveringsdatoen, er Bigger Media ikke forpligtet til at udbede disse fejl/mangler.

12. Cookie – og privatlivspolitik

Bigger Media benytter Cookies. Bigger Medias privatlivspolitik findes her, og ved indgåelse af samarbjede er kunden indforstået med denne politik.